Waszczykowski, 29.01.2016

 

Po expose Waszczykowskiego. Cimoszewicz: Poza częścią dotyczącą Unii Europejskiej było to niezłe wystąpienie

not. groh, 29.01.2016

Włodzimierz Cimoszewicz skomentował wystąpienie ministra Waszczykowskiego

Włodzimierz Cimoszewicz skomentował wystąpienie ministra Waszczykowskiego (Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta)

– PiS jest eurosceptyczny i to było słychać – mówi były premier Włodzimierz Cimoszewicz.
 

Exposé ministra Waszczykowskiego – relacja na żywo

Poza częścią dotyczącą Unii Europejskiej, jej kondycji i przyszłości było to niezłe wystąpienie. Trafnie wyeksponowane zostały problemy bezpieczeństwa, oczekiwania wobec NATO były formułowane wystarczająco elastycznie, aby nie skazywać się z góry na porażkę. W zapowiedziach dotyczących stosunków dwustronnych z innymi krajami europejskimi zwracało uwagę nadanie priorytetu relacjom z Wielką Brytanią, co robi wrażenie, że chodzi tu także o bliskość ideologiczną partii rządzących, a nie tylko skalę i rodzaj interesów i realnej współpracy. Uwagi odnoszące się do Niemiec i Rosji są do zaakceptowania. Na szczęście w części poświęconej regionowi nie padło hasło Międzymorza, choć jego śladem może być poszukiwanie „nowej tożsamości regionalnej w ramach UE”.

Zapowiedzią przyszłych zgrzytów w UE były uwagi w kwestii polityki klimatycznej. Niezrozumiałe też jest kategoryczne odrzucenie propozycji utworzenia unijnej straży granicznej. Najbardziej kontrowersyjną częścią tego wystąpienia była wypowiedź na temat kondycji UE i jej przyszłości. Sprzeciw wobec różnego tempa integracji, podkreślanie znaczenia suwerenności państw członkowskich, twierdzenie, że niektóre z inicjatyw pogłębiających integrację są dzisiaj przyczyną problemów, sprzeciw wobec idei unii politycznej – wszystko to świadczy o całkowicie fałszywym postrzeganiu Unii, źródeł jej kłopotów i koniecznych recept na przyszłość. PiS po prostu jest eurosceptyczny, i to było słychać. Jest to sprzeczne z interesami Polski. Do czystej propagandy należy zaliczyć zapowiedzi odzyskiwania podmiotowości, rzekomo utraconej przez Polskę w ostatnich latach czy uznanie krytyki antydemokratycznych i bezprawnych działań obecnie rządzącego obozu w Polsce za dezinformację rozpowszechnianą przez tych, którym nie podoba się rodząca się samodzielność naszego kraju. Przy takim podejściu mamy zagwarantowane dalsze polityczne problemy w różnych instytucjach międzynarodowych, złą prasę, utratę wiarygodności, prestiżu i szacunku w świecie. Tak więc zapowiadana polityka godnościowa może skończyć się z hukiem dużą klapą.

Najważniejsze tezy wystąpienia ministra Waszczykowskiego

cimoszewiczO

wyborcza.pl

Po expose Waszczykowskiego. – Mamy być liderem na wsi? – pyta b. szef MSZ Dariusz Rosati

not agko, 29.01.2016

Dariusz Rosati w Sejmie

Dariusz Rosati w Sejmie (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

– Min. Waszczykowski zupełnie nie dostrzega możliwości Polski w Unii Europejskiej – ocenia b. szef MSZ Dariusz Rosati
 

Exposé ministra Waszczykowskiego – na żywo

Minister Witold Waszczykowski nie zaskoczył mnie. Dobrze, że w swoim wystąpieniu dużo mówił o bezpieczeństwie, które jest ważne dla naszego kraju w obecnej sytuacji geopolitycznej. Jednak w całym wystąpieniu przeważały typowe dla PiS tezy. Unia Europejska została wymieniona gdzieś pod koniec przemówienia, i to przede wszystkim jako źródło wielu kryzysów i zagrożeń. Nie jako wspólnota państw, która daje Polsce możliwości. Minister nie zaproponował też żadnej oferty dla UE, by te kryzysy rozwiązywać. Jesteśmy nastawieni tylko na branie, a nie dawanie. Krajom takim jak Włochy czy Hiszpania poświęcił tyle samo czasu co Panamie i Ekwadorowi, to też pokazuje jego niechęć wobec Unii Europejskiej.

Zupełnie niezrozumiała jest degradacja naszego najważniejszego niemieckiego partnera. Minister Waszczykowski wspomniał o nim dopiero w 45. minucie i tylko przez minutę, a Francji poświęcił jedynie jedno zdanie. Wraca fantastyczna, niemająca umocowania w sytuacji geopolitycznej jakaś wizja Międzymorza. Stąd wiele było m.in. o krajach Grupy Wyszehradzkiej, które jednak jako alternatywa dla UE dysponują potencjałem znacznie niższym od niej i mają rozbieżne interesy. Jak mamy robić wspólną politykę z prorosyjską Słowacją?

Min. Waszczykowski zupełnie nie dostrzega możliwości Polski w Unii Europejskiej, dla niego Polska ma być liderem na wsi. Koncepcja całkowicie niezrozumiała.

Najważniejsze tezy wystąpienia ministra Waszczykowskiego

dariuszRosati

wyborcza.pl

 

paulKantner

PIĄTEK, 29 STYCZNIA 2016 10:23 

Waszczykowski w „expose” o Unii równych państw, atakach na Polskę i pragmatyzmie w relacjach z Rosją [kluczowe cytaty]

CZ37NJAWkAAVj_r

Witold Waszczykowski w swoim dzisiejszym wystąpieniu w Sejmie często podkreślał wartość współpracy – w kontekście polityki zagranicznej – między rządem a prezydentem. Szef MSZ kilkukrotnie powoływał się na Andrzeja Dudę. Wyraźnym akcentem w „expose” ministra było podkreślanie konieczności utrzymywania pozytywnych relacji – „w pierwszej kolejności” – z Wielką Brytanią. Polityk zapewniał też o konieczności kreowania pragmatycznych relacji z Rosją, a przy okazji skrytykował za „naiwność” w stosunku do Rosji poprzedni rząd – padła tu aluzja do Radosława Sikorskiego. Waszczykowski wspomniał także o „atakach” na Polskę. Mówił też o budowaniu Unii „równych państw”.

Oto kluczowe fragmenty „expose” szefa MSZ:

— O WSPÓŁPRACY Z PREZYDENTEM: „Będziemy działać w duchu dewizy sformułowanej przez prezydenta Dudę na forum ONZ: „pokój poprzez prawo, siła prawa ponad prawem sił”. Harmonijna współpraca między prezydentem a rządem, wobec trudnych zadań przed nami stojących, jest niezwykle dziś istotna. Współpraca ta wzmocni pozycję Polski”

— O ROSJI: „Obawy budzi polityka naszego wielkiego sąsiada na wschodzie , która zmierza do rewizji pozimnowojennego porządku europejskiego. Używają siły do realizacji swoich interesów. Nowa Strategia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej dopuszcza użycie siły przy realizacji swoich interesów, gdy zawiodą metody polityczne. Ilustracją tej logiki jest rosyjska agresja przeciw Ukrainie i wojna, która de facto toczy się w tym kraju drugi rok. Rosja zmierza do poszerzenia własnej strefy wpływów i zahamowania transformacji demokratycznej tych państw Europy Wschodniej, którą dążą do zbliżenia z Zachodem. Jest to polityka wsparta rozbudową rosyjskiego potencjału militarnego i działaniami hybrydowymi, w tym propagandowymi. Z przykrością muszę stwierdzić, że naiwnością była wiara, którą okazywał kilka lat temu jeden z moich poprzedników, że Rosja hołduje wartościom demokratycznym i zasadom prawa międzynarodowego, postulując zaproszenie jej do NATO”

— O PRAGMATYZMIE: „W interesie Polski i Europy leżą pragmatyczne i rzeczowe stosunki z Federacją Rosyjską”

— O ZNACZENIU GESTÓW: „Wzajemne zaufanie, tak potrzebne w stosunkach między państwami, buduje się poprzez konkretne gesty. Z polskiego punktu widzenia takimi gestami mogą być: rzetelna współpraca w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej, zwrot wraku prezydenckiego samolotu oraz odtajnienie do końca archiwów dotyczących zbrodni popełnionych przez Stalina na polskich oficerach. Bilateralne rozwiązanie takich spraw byłoby pozytywnym krokiem i powstrzymałoby konieczność poszukiwania międzynarodowych rozwiązań”

— O UKRAINIE: „W interesie Polski leży wspieranie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy”

— O NATO: „Chcemy, by to właśnie w Warszawie Sojusz praktycznymi krokami potwierdził wiarygodność gwarancji bezpieczeństwa również w stosunku do państw swojej wschodniej flanki. Zabiegamy o jednakowy status bezpieczeństwa dla wszystkich członków NATO. Będziemy dążyć do bardziej trwałego zakotwiczenia elementów amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski”

— O WIELKIEJ BRYTANII: „Będziemy utrzymywać dialog i regularne konsultacje na różnych szczeblach z najważniejszymi partnerami europejskimi – w pierwszej kolejności z Wielką Brytanią”

— O NIEZGODZIE NA DYSKRYMINACJĘ POLAKÓW: „Wspólna percepcja problemów europejskich została potwierdzona w czasie mojej niedawnej wizyty w Zjednoczonym Królestwie. Jednocześnie z całą mocą chcę podkreślić – nie będzie zgody polskich władz na naruszenie jednego z fundamentów Unii, a więc prawa obywateli UE do swobodnego przemieszczania się w UE, również ze względu na znaczenie mobilności pracowniczej dla silnego, jednolitego rynku w ramach globalnej rywalizacji. Nie będziemy akceptować rozwiązań, które skutkowałyby dyskryminacją naszych rodaków w jakimkolwiek państwie członkowskim UE”

— O NIEMCZECH JAKO NAJWAŻNIEJSZYM PARTNERZE: „Polska będzie kontynuować przyjazne relacje z Niemcami, naszym najważniejszym sąsiadem i partnerem gospodarczym (…) Wbrew niektórym opiniom i stereotypom, bardzo wiele nas łączy. Dziś jest dobra okazja do remanentu spraw sąsiedzkich”

— O INTEGRACJI W RAMACH UE: „Można czasami odnieść wrażenie, że idea unii politycznej, zwanej „ever closer union” jest traktowana jak sposób ucieczki do przodu. Jakby chciano ukryć błędy popełnione w związku ze wspólną walutą, a ostatnio również z kryzysem migracyjnym. Ofiarą takie postawy pada zasada pomocniczości. Tak bowiem należy odczytywać sytuację, w której popełniwszy błędy w ochronie własnych granic, w polityce azylowej i migracyjnej, niektórzy politycy europejscy chcą narzucić państwom członkowskim obowiązkowe kwoty migrantów i zamierzają nawet ustanowić europejską straż graniczną, działającą niezależnie od ich woli”

— O UNII WOLNYCH I RÓWNYCH PAŃSTW: „Chcemy tworzyć Unię wolnych i równych państw, solidarną i konkurencyjną pod względem gospodarczym. Droga do tego celu nie wiedzie przez Unię dwóch prędkości, zacieśnianie współpracy ekonomicznej i politycznej państwa strefy euro”

— O ODZYSKIWANIU PODMIOTOWOŚCI: „Polska polityka zagraniczna odzyskuje podmiotowość, której brakowało przez ostatnich kilka lat i od której odzwyczaili się niektórzy nasi partnerzy”

— O „ATAKACH” NA POLSKĘ: „Będziemy skuteczniej informować zagraniczną opinię publiczną o najważniejszych polskich sprawach. Aktualnie mamy do czynienia z atakami na wizerunek Polski i rządu RP. Z dezinformowaniem czytelników zagranicznych oraz próbami wytwarzania w nich przekonania, iż w Polsce zagrożona jest demokracja. Dlatego, w trosce o dobre imię naszego kraju, będziemy prowadzili aktywną dyplomację medialną, której dobrym przykładem była niedawna publikacja mojego artykułu „Jakiej Europy chce Polska” w 26 najpoważniejszych opiniotwórczych dziennikach europejskich”

300polityka.pl

PIĄTEK, 29 STYCZNIA 2016 13:11 

Trzaskowski do PiS: Większość kapitału będziecie musieli zużyć do tego, żeby tłumaczyć się z łamania Konstytucji

13:11

Trzaskowski do PiS: Większość kapitału będziecie musieli zużyć do tego, żeby tłumaczyć się z łamania Konstytucji

Jak mówił Rafał Trzaskowski w czasie sejmowej debaty nt. polskiej polityki zagranicznej:

„Nie było już mowy o stawaniu z kolan, przebudowie polskiej polityki zagranicznej. Pan minister nie dezawuował poprzednich rządów – tak, jak się to zdarzało. Dobór priorytetów był właściwy – zapewnienie Polakom bezpieczeństwa”

„Polska została relegowana na margines integracji”

„Głównym pytaniem, jakie mi się nazywa, to pytanie o wiarygodność tych słów. W przeciągu 3 miesięcy Polska z pierwszej ligi została relegowana na margines integracji, co nas nie cieszy. Wystąpienie naszych przedstawicieli w PE były witane z największym entuzjazmem przez najgorszych eurosceptyków (…) Podzielam diagnozę pana ministra, że UE jest w kryzysie. Dlatego właśnie trzeba poszukiwać sojuszników”

„Dużo pohukiwania, a potem dyletantyzm”

„Pamiętam, co się działo w latach 2005-2007. Dużo pohukiwania, a potem dyletantyzm i słabe wykonanie jakiejkolwiek polityki. Pamiętam, jak negocjowaliście traktat lizboński i dzisiaj się dziwicie, że polityka migracyjna wygląda inaczej, że KE nabrała politycznego charakteru. Tak, jakbyście nie widzieli, co negocjowaliście”

„Większość kapitału będziecie musieli zużyć do tego, żeby tłumaczyć się z łamania Konstytucji”

„Podejdziemy do waszych rządów spokojnie i merytorycznie. Martwimy się, że większość kapitału będziecie musieli zużyć do tego, żeby tłumaczyć się z łamania Konstytucji i prawa. Będziemy się przyglądać temu, co robicie. Pod tym kątem będziemy was oceniać”

Waszczykowski: Za kilka dni odwiedzi mnie rosyjski ambasador, poprosił o to spotkanie

13:05
waszcz100

Waszczykowski: Za kilka dni odwiedzi mnie rosyjski ambasador, poprosił o to spotkanie

Jak mówił na konferencji prasowej w Sejmie minister Waszczykowski:

„Zakładam, że za kilka dni odwiedzi mnie ambasador rosyjski, który poprosił o takie spotkanie, bardzo chętnie się z nim spotkam, będziemy się zastanawiać co dalej [w naszych relacjach].

Pytany przez dziennikarzy o temat spotkania powiedział:

„Zakładam, że to będzie każdy temat, nie ma tematów tabu [w naszych relacjach]

12:12

Kosiniak-Kamysz: PiS co innego mówi w Polsce, a co innego w UE. Dlatego staliśmy się maruderami Europy

Jak mówił w swoim wystąpieniu Władysław Kosiniak-Kamysz:

„Dobrze, że odbywa się ta debata wcześniej niż zwykle, to realizacja wniosku PSL[o taką debatę]. Z kraju, który był przykładem europejskim, liderem zmian, staliśmy się maruderem Europy. Jak to się stało, że są teraz artykuły nie w rosyjskich gazetach, ale w „Washington Post”, w „New York Times”, że Polska odwraca się od Zachodu? Jak to możliwe, że w 3 miesiące można tak zniweczyć naszą pozycję?

To wynika z tego, że państwo co innego mówicie w Polsce, a innego co mówicie w Europie. To przemówienie było bardziej skierowano do korpusu dyplomatycznego, niż do Polaków. Z tej trybuny zwykle padają hasła wyborcze, których i tak później nie realizujecie. Co się stało, że Polska była liderem dobrych przemian, a teraz musi się tłumaczyć? Czasami waszą jedyną odpowiedzią jest odbijanie piłeczki: że Niemcy się nie mogą wypowiadać, bo wywołali II WŚ, albo że ktoś kiedyś dostał order”.

11:49
petru2901

Petru odpowiada szefowi MSZ: Polska skłócona, podzielona i obrażona na Europę nigdy nie będzie silna

Ryszard Petru skrytykował dziś w Sejmie wystąpienie ministra Waszczykowskiego. Liderowi Nowoczesnej często okrzykami przerywali posłowie PiS. Petru wypominał także premier Szydło nieobecność na debacie. Szefowa rządu wysłuchała wystąpienia Schetyny, potem opuściła salę plenarną.

Jak mówił polityk:

„Dawno żaden z polskich ministrów nie miał tak sceptycznego wobec UE wystąpienia, jak słyszeliśmy dzisiaj. Zaskoczyła mnie deklaracja, że głównym partnerem Polski w Europie ma być Wielka Brytania. Czy wy także planujecie referendum ws. wystąpienia z UE?”

Petru odniósł się też do V4:

„Grupa Wyszehradzka nie ma takich samych interesów jak my, kraje V4 są istotnie związane z Rosją. Nasi przyjaciele będą musieli w kontekście polityki gospodarczej dzwonić jednak w innym kierunku, niż się spodziewamy [w kierunku Rosji]”

Lider Nowoczesnej przekonywał, że PiS – odkąd przejęło rządy – dzieli Polaków i obraża się na Europę:

„Polska podzielona i obrażona na Europę nigdy nie będzie silna. A ostatnie 3 miesiące to okres dzielenia nas przez PiS wewnętrznie i obrażania się na Europę i media europejskie. Dawno nie było takiego upokorzenia, z jakim mieliśmy do czynienia, gdy wezwano panią premier na dywanik do Strasburga. Pamiętajmy, że donosy na Polskę były realizowane przez Antoniego Macierewicza i Ryszarda Czarneckiego. Pamiętacie to? Nie idźcie tą drogą (…) Polska polityka zagraniczna będzie silna, jeśli Polska nie będzie skłócona”

Petru zaznaczył, iż brakowało mu w wystąpieniu Waszczykowskiego kwestii gospodarczych. Porównał przy okazji politykę finansową rządu do polityki Grecji. – To nie jest polityka zgodna z naszym interesem – mówił. Lider Nowoczesnej zwrócił też uwagę, iż nie widać jasnych kierunków w polityce energetycznej. Stwierdził, iż jest potrzeba prowadzenia zdywersyfikowanej polityki, jeśli chodzi o źródła pozyskiwanej energii.

Polityk podkreślał, iż Holendrzy poradzili sobie ze zwrotem wraku z Rosji, a polskie władze nie potrafią tego robić. – Polska polityka zagraniczna jest dziś na kolanach –zakończył swoje wystąpienie Petru.

11:32

Waszczykowski krótko odpowiada Schetynie: Nie odpowiadam na tezy „Wyborczej”

– Nie będę odnosił się do tez podawanych przez „Gazetę Wyborczą” – stwierdził krótko Witold Waszczykowski, odpowiadając Grzegorzowi Schetynie w Sejmie.

11:31

Schetyna do Waszczykowskiego: Nie można Europy straszyć

Jak powiedział w swoim wystąpieniu były szef MSZ Grzegorz Schetyna:

„My musimy dziś wspólne punkty odnaleźć, odszukać, zbudować [w polityce zagranicznej]. Ale nie można Europy straszyć. Nie można odbierać Polsce wiarygodności. Bardzo proszę, by pan wyciągnął z tego wnioski”

11:20

Schetyna o expose Waszczykowskiego: Obawiałem się, że będzie o cyklistach i wegetarianach, ale było o kontynuacji

Jak mówił Grzegorz Schetyna w swoim wystąpieniu w sejmowej debacie o sprawach zagranicznych:


„Troszkę balem się, że będzie więcej sygnałów i akcentów, takich jak te, gdy minister mówił o wegetarianach i cyklistach. Ale dziś było więcej o kontynuacji i o pomysłach, które pokazują ciągłość polityki zagranicznej. Uważam, że to jest optymistyczne. Ja wiem, że to jest trudne, aby minister powołał się na ministra Sikorskiego, ale ja tu wiele takich akcentów [ciągłości] odnajduję, za co dziękuję w imieniu Sikorskiego”

11:12

PAD o expose Waszczykowskiego: To było ważne i dobre wystąpienie

Jak mówił na briefingu w Sejmie prezydent Andrzej Duda, pytany, czy był zaskoczony, że w expose szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego znalazły się odniesienia do poprzedników:

„Nie jestem zaskoczony. To inna polityka niż ta, która była prowadzona do tej pory. Przecież to właśnie poprzedni rząd likwidował polskie placówki dyplomatyczne w całym szeregu krajów i ofensywa m.in. polityka na tym, że ta obecność ma wrócić”

Pytany o niską frekwencję na sali plenarnej:

„Ja byłem. Uważam, że to było ważne i dobre wystąpienie”

10:22

Waszczykowski: Polska polityka zagraniczna odzyskuje podmiotowość

Jak powiedział w swoim expose minister Witold Waszczykowski:

„Polska polityka zagraniczna odzyskuje podmiotowość, które brakowało przez kilka ostatnich lat i od której odzwyczaili się niektórzy nasi partnerzy. Tutaj należy upatrywać źródeł polemicznych opinii o Polsce, które ostatnimi czasy dochodziły ze strony różnych polityków europejskich. Polityka zagraniczna Polski pozostanie jednak polityką asertywną, co nie oznacza jednak, że będzie to polityka konfliktowa. Polska nie zamierza zaostrzać stosunków z żadnym partnerem zagranicznym. Jej polityka będzie stanowcza ale i otwarta na dialog”.

10:18
Screenshot 2016-01-29 at 10.08.50

Waszczykowski: Aktualnie mamy do czynienia z atakami na wizerunek Polski i rządu

Jak mówił Witold Waszczykowski w czasie sejmowego expose:

„Będziemy skuteczniej informować zagraniczną opinię publiczną o najważniejszych polskich sprawach. Aktualnie mamy do czynienia z atakami na wizerunek Polski i rządu RP. Z dezinformowaniem czytelników zagranicznych oraz próbami wytwarzania w nich przekonania, iż w Polsce zagrożona jest demokracja. Dlatego, w trosce o dobre imię naszego kraju, będziemy prowadzili aktywną dyplomację medialną, której dobrym przykładem była niedawna publikacja mojego artykułu „Jakiej Europy chce Polska” w 26 najpoważniejszych opiniotwórczych dziennikach europejskich”

09:59

Waszczykowski: Nie będzie zgody na naruszenie prawa obywateli do swobodnego przemieszczania się w UE

Jak mówił Witold Waszczykowski w czasie sejmowego expose:

„Będziemy utrzymywać dialog i regularne konsultacje na różnych szczeblach z najważniejszymi partnerami europejskimi – w pierwszej kolejności z Wielką Brytanią, z którą łączy nas nie tylko rozumienie wielu ważnych elementów agendy europejskiej, ale także podobne podejście do problemów bezpieczeństwa europejskiego. Wspólna percepcja problemów europejskich została potwierdzona w czasie mojej niedawnej wizyty w Zjednoczonym Królestwie. Jednocześnie z całą mocą chcę podkreślić – nie będzie zgody polskich władz na naruszenie jednego z fundamentów Unii, a więc prawa obywateli UE do swobodnego przemieszczania się w UE, również ze względu na znaczenie mobilności pracowniczej dla silnego, jednolitego rynku w ramach globalnej rywalizacji. Nie będziemy akceptować rozwiązań, które skutkowałyby dyskryminacją naszych rodaków w jakimkolwiek państwie członkowskim UE”

09:54

Waszczykowski: Można odnieść wrażenie, że w Europie idea unii politycznej jest sposobem na ucieczkę do przodu

Jak powiedział w swoim expose minister Waszczykowski o integracji w ramach UE:

„Można czasami odnieść wrażenie, że idea unii politycznej, zwanej „ever closer union” jest traktowana jak sposób ucieczki do przodu. Jakby chciano ukryć błędy popełnione w związku ze wspólną walutą, a ostatnio również z kryzysem migracyjnym. Ofiarą takie postawy pada zasada pomocniczości. Tak bowiem należy odczytywać sytuację, w której popełniwszy błędy w ochronie własnych granic, w polityce azylowej i migracyjnej, niektórzy politycy europejscy chcą narzucić państwom członkowskim obowiązkowe kwoty migrantów i zamierzają nawet ustanowić europejską straż graniczną, działającą niezależnie od ich woli”.

09:41

Waszczykowski: Gotowi jesteśmy wznowić rzeczowy kontakt z Moskwą

Jak mówił Witold Waszczykowski w czasie sejmowego expose:

„Z myślą o Rosji powtórzę słowa prezydenta Andrzeja Dudy: „Polska nie ma odwiecznych wrogów”. Mimo trudnej historii udało się nam zbudować „relacje przyjaźni” z Niemcami. W Polsce wielu wierzy i liczy, że podobny proces jest możliwy w relacjach z Rosją. Gotowi jesteśmy zatem wznowić rzeczowy kontakt z Moskwą, który prowadziłby do rozwiązania choć niektórych, konkretnych spraw. Nasza gotowość wykazaliśmy wysyłając niedawno misję dyplomatyczną na szczeblu roboczym. Eksperckie spotkania Forum Dialogu Obywatelskiego mogłoby również poprawić wzajemną atmosferę”

Wcześniej szef MSZ mówił:

„Wzajemne zaufanie, tak potrzebne w stosunkach między państwami, buduje się poprzez konkrente gesty. Z polskiego punktu widzenia takimi gestami mogą być: rzetelna współpraca w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej, zwrot wraku prezydenckiego samolotu oraz odtajnienie do końca archiwów dotyczących zbrodni popełnionych przez Stalina na polskich oficerach. Bilateralne rozwiązanie takich spraw byłoby pozytywnym krokiem i powstrzymałoby konieczność poszukiwania międzynarodowych rozwiązań”

09:28

Waszczykowski: Wiara mojego poprzednika, że Rosja hołduje demokracji była naiwnością

Jak mówił w swoim wystąpieniu w Sejmie minister Waszczykowski:

„Nowa Strategia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej” dopuszcza użycie siły przy realizacji swoich interesów, gdy zawiodą metody polityczne. Ilustracją tej logiki jest rosyjska agresja przeciw Ukrainie i wojna, która de facto toczy się w tym kraju drugi rok. Rosja zmierza do poszerzenia własnej strefy wpływów i zahamowania transformacji demokratycznej tych państw Europy Wschodniej, którą dążą do zbliżenia z Zachodem. Jest to polityka wsparta rozbudową rosyjskiego potencjału militarnego i działaniami hybrydowymi, w tym propagandowymi. Z przykrością muszę stwierdzić, że naiwnością była wiara, którą okazywał kilka lat temu jeden z moich poprzedników, że Rosja hołduje wartościom demokratycznym i zasadom prawa międzynarodowego, postulując zaproszenie jej do NATO”.

09:18
CZ37NJAWkAAVj_r

Waszczykowski: Współpraca między rządem a prezydentem wzmacnia pozycję Polski

Jak mówił Witold Waszczykowski w czasie sejmowego expose:

„Harmonijna współpraca między prezydentem a rządem, wobec trudnych zadań przed nami stojących, jest dziś niezwykle istotna. Współpraca ta wzmacnia pozycję Polski”

300polityka.pl

trzaskowski

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.